PHÒNG NGHỈ

Giường đôi (1,6m)
600.000 VNĐ / ngày

SUP TWN

2 giường đơn (1,3m x 1,6m)
600.000 VNĐ / ngày

2 giường đơn (1,3m x 1,6m)
700.000 VNĐ / ngày

Giường đôi (1,6m)
700.000 VNĐ / ngày

Giường đôi & giường đơn hoặc 03 giường đơn
900.000 VNĐ / ngày